65309817_881749655507665_1722898273632518144_n

Бюрократи перемогли Абромавічуса

Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує створити державну керуючу холдингову компанію, до складу якої увійдуть 12 стратегічних українських підприємств, зокрема – 100% НАК “Нафтогаз України”, ВАТ “Укргідроенерго”, НАК “Надра України”, “Будівельна компанія “Укрбуд”, ПрАТ “Київ-Дніпровське МППЗТ”, “Український банк реконструкції та розвитку”, “Державний ощадний банк України”, “Родовід банк”, “Державний експортно-імпортний банк України”, 75% ПАТ “Турбоатом”, 50% ВАТ “Хартрон” і 93% ВАТ Акціонерний банк “Укргазбанк”.

Назвати нового державного монстра планують «Укрхолдинг».

У Міністерстві економіки чомусь вважають, що створення холдингової компанії «призведе до поліпшення управління найбільшими суб’єктами господарювання державного сектора економіки і підвищення ефективності їх діяльності в результаті застосування в компанії високих стандартів корпоративного управління».

Більш неадекватної поведінки економічного блоку уряду я не можу собі навіть уявити.

Такі дії суперечать загальній ідеології реформ в Україні, елементарній економічній доцільності та політичній реальності.

По-перше, від економічного блоку уряду бізнес чекає, в першу чергу, дерегуляції.

Дерегуляція – це коли держава мінімізує своє втручання в ринки, позбавляючи бюрократів і силовиків можливості впливати на бізнес-процеси. У публічній площині мова завжди йшла про приватизацію, корпоратизацію, про виведення державних гравців за межі ринків. Будь-яку функцію управління влада може реалізувати через регулятора, і цієї функції досить для контролю і – в разі необхідності – втручання.

Під час кризи 2008-2009 рр. Федеральний резерв США скуповував борги великих, системних компаній, щоб вони не обвалили цілі сектори і галузі економікі.

Ось це було правильне втручання.

По-друге, створивши величезного державного монстра, пан Абромавічус не зможе ним керувати. Тисячі бюрократів будуть заповнювати його стіл докладними і службовими записками, а СБУ і прокуратура – матеріалами про корупцію і хабарництво.

По-третє, об’єднувати «Нафтогаз», «Укргідроенерго» і банки в один холдинг – це все одно, що схрещувати їжака і змію. Це підприємства різного економічного вектора, структури, у них різні цілі і завдання, специфіка, рівень менеджменту тощо.

І якщо «Укргідроенерго», наприклад, може приносити бюджету прибуток, який зараз обмежений тільки тарифами, які встановлює НКРЕ, то «Нафтогаз» – глибоко збиткова компанія, яка фактично нічого не виробляє, а займається лише перерозподілом фінансових потоків. Якщо проаналізувати економічну ситуацію на 10 інших об’єктах – буде ще більше суперечностей.

По-четверте, якщо зараз пан Абромавічус абсолютно щиро зізнається в тому, що не може керувати величезним масивом державних підприємств через менеджмент, який, не соромлячись, працює на ФПГ, а змінити кадри не може через формальні процедури і корумпованих судів – як він збирається керувати новим монстром? З точки зору ефективності державного управління – це повна маячня. На заході ніколи і нікому навіть в голову не прийшло б будувати подібні конструкції.

Українська влада продовжує із завидною завзятістю створювати ринкові механізми на радянській законодавчій базі та світоглядному фундаменті. Приватизація і корпоратизація за українським законодавством – це абсолютно різні процеси, хоча по суті – це одне й те саме.

Звідки в міністерстві економіки такі ідеї?

Думаю, їх продукує апарат. Сотні і, напевно, тисячі людей, які керуються виключно логікою власного виживання, а не економічними інтересами держави. І якщо зараз почати проводити цю реструктуризацію і створювати холдинг, то кількість бюрократів, я впевнений, в черговий раз збільшиться.

І вони, схоже, керують вже і паном Абромавічусом. З боку вся ця ідея виглядає нібито даремний апарат даремного Міністерства економіки вже підпорядкував собі Айвараса Абромасічуса – реформатора, на якого в Кабміні покладали великі сподівання.

Давайте згадаємо – чому ідея залучення іноземців стала трендом української влади останнього року? Не тому, що притомних українців немає , а тому що всі, хто здатний керувати організацією рівня міністерства, вже так чи інакше ангажовані фінансово-промисловими групами, а якщо ні – то за $500 на місяць працювати вже точно не будуть . І ось – не минуло ще й року після формування «реформаторського» пулу в Міністерстві економіки, а український міністр, який так і не відмовився від литовського громадянства, вже потрапив під вплив системи.

Систему – апарат, принциповий підхід – так ніхто і не змінив.

А навіщо Україні взагалі потрібно Міністерство економічного розвитку і торгівлі? Що було б, якби його завтра ліквідували – крім збільшення кількості безробітних чиновників?

Якби в стінах Міністерства економічного розвитку і торгівлі, замість створення чергових бюрократичних монстрів, пояснили б, що робити з падінням ВВП на 20% за підсумками 2015 року? Або з інфляцією на рівні 45%?

Після ліквідації Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами повноваження з управління нацпроектів були передані Міністерству економічного розвитку і торговлі.

І якщо вже ми згадали про Нацпроект і лижного інструктора – може, Міністерство економіки краще розповіло б, як поживає проект будівництва LNG-терміналу в Одеському порту? На якій стадії розвитку інші проекти, які свого часу анонсували міжнародним інвесторам?

Припускаю, що їх в черговий раз поховали, тому що є проекти цікавіші – наприклад, «Укрхолдинг», після створення якого міністру як ТОП-менеджеру цієї структури зможуть позаздрити всі українські олігархи.

Це якесь замкнуте коло.

Схоже, щоб в Україні почалися реформи, Міністерство економічного розвитку і торгівлі дійсно потрібно ліквідувати. І тоді буде і економічний розвиток, і торгівля.

 

Текст вперше опублікований в авторському блозі на сайті LB.ua.

65309817_881749655507665_1722898273632518144_n

Бюрократы победили Абромавичуса

Министерство экономического развития и торговли предлагает создать государственную управляющую холдинговую компанию, в состав которой войдут 12 стратегических украинских предприятий, в частности – 100% НАК “Нафтогаз Украины”, ОАО “Укргидроэнерго”, НАК “Надра Украины”, “Строительная компания “Укрбуд”, ЧАО “Киев-Днепровское МППЖТ”, “Украинский банк реконструкции и развития” , “Государственный сберегательный банк Украины”, “Родовид банк”, “Государственный экспортно-импортный банк Украины”, 75% ПАО “Турбоатом”, 50% ОАО “Хартрон” и 93% ОАО Акционерный банк “Укргазбанк”.

Назвать нового государственного монстра планируют «Укрхолдинг».

В Министерстве экономики почему-то считают, что создание холдинговой компании «приведет к улучшению управления крупнейшими субъектами хозяйствования государственного сектора экономики и повышения эффективности их деятельности в результате применения в компании высоких стандартов корпоративного управления».

Более неадекватного поведения экономического блока правительства я не могу себе даже представить.

Такие действия противоречат общей идеологии реформ в Украине, элементарной экономической целесообразности и политической реальности.

Во-первых, от экономического блока правительства бизнес ждет, в первую очередь, дерегуляции.

Дерегуляция – это когда государство минимизирует свое вмешательство в рынки, лишая бюрократов и силовиков возможности влиять на бизнес-процессы. В публичной плоскости речь всегда шла о приватизации, корпоратизации, о выведении государственных игроков за пределы рынков. Любую функцию управления власть может реализовать через регулятора, и этой функции достаточно для контроля и – в случае необходимости – вмешательства.

Во время кризиса 2008-2009 гг. Федеральный резерв США скупал долги крупных, системных компаний, чтобы они не обвалили целые секторы и отрасли экономики.

Вот это было правильное вмешательство.

Во-вторых, создав огромного государственного монстра, г-н Абромавичус не сможет им управлять. Тысячи бюрократов будут заполнять его стол докладными и служебными записками, а СБУ и прокуратура – материалами о коррупции и взяточничестве.

В-третьих, объединять «Нафтогаз», «Укргидроэнерго» и банки в один холдинг – это все равно, что скрещивать ежа и змею. Это предприятия разного экономического вектора, структуры, у них разные цели и задачи, специфика, уровень менеджмента и так далее.

И если «Укргидроэнерго», например, может приносить бюджету прибыль, которая сейчас ограничена только тарифами, которые устанавливает НКРЭ, то «Нафтогаз» – глубоко убыточная компания, которая фактически ничего не производит, а занимается только перераспределением финансовых потоков. Если проанализировать экономическую ситуацию на 10 остальных объектах – будет еще больше противоречий.

В-четвертых, если сейчас г-н Абромавичус абсолютно искренне признается в том, что не может управлять огромным массивом государственных предприятий из-за менеджмента, который, не стесняясь, работает на ФПГ, а сменить кадры не может из-за формальных процедур и коррумпированных судов – как он собирается управлять новым монстром?

С точки зрения эффективности государственного управления – это полный бред. На западе никогда и никому даже в голову не пришло бы строить подобные конструкции.

Украинские власти продолжают с завидным упорством создавать рыночные механизмы на советской законодательной базе и мировоззренческом фундаменте. Приватизация и корпоратизация по украинскому законодательству – это совершенно разные процессы, хотя по сути – это одно и то же.

Откуда в министерстве экономики такие идеи?

Думаю, их продуцирует аппарат. Сотни и, наверное, тысячи людей, которые руководствуются исключительно логикой собственного выживания, а не экономическими интересами государства. И если сейчас начать проводить эту реструктуризацию и создавать холдинг, то количество бюрократов, я уверен, в очередной раз увеличится.

И они, похоже, управляют уже и г-ном Абромавичусом. Со стороны вся эта идея выглядит как будто бесполезный аппарат бесполезного Министерства экономики уже подчинил себе Айвараса Абромасичуса – реформатора, на которого в Кабмине возлагали большие надежды.

Давайте вспомним – почему идея привлечения иностранцев стала трендом украинской власти последнего года?

Не потому, что толковых украинцев нет, а потому что все, кто способен управлять организацией уровня министерства, уже так или иначе ангажированы финансово-промышленными группами, а если нет – то за $500 в месяц работать уж точно не будут. И вот – не прошло еще и года после формирования «реформаторского» пула в Министерстве экономики, а украинский министр, так и не отказавшийся от литовского гражданства, уже попал под влияние системы.

Систему – аппарат, принципиальный подход – так никто и не изменил.

А зачем Украине вообще нужно Министерство экономического развития и торговли? Что было бы, если бы его завтра ликвидировали – кроме увеличения количества безработных чиновников?

Если бы в стенах Министерства экономического развития и торговли, вместо создания очередных бюрократических монстров, объяснили бы, что делать с падением ВВП на 20% по итогам 2015 года? Или с инфляцией на уровне 45%?

После ликвидации Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами полномочия по управлению нацпроектам были переданы Министерству экономического развития и торговли.

И раз уж мы вспомнили про Нацпроект и лыжного инструктора – может, Министерство экономики лучше рассказало бы, как поживает проект строительства LNG-терминала в Одесском порту? В какой стадии развития другие проекты, которые в свое время анонсировали международным инвесторам?

Предполагаю, что их в очередной раз похоронили, потому что есть проекты поинтереснее – например, «Укрхолдинг», после создания которого министру как ТОП-менеджеру этой структуры смогут позавидовать все украинские олигархи вместе взятые.

Это какой-то замкнутый круг.

Похоже, чтобы в Украине начались реформы Министерство экономического развития и торговли действительно нужно ликвидировать. И тогда будет и экономическое развитие, и торговля.

 

Текст впервые опубликован в авторском блоге на сайте LB.ua